Lư đồng Vĩnh Tiến, Lư đồng Đại Phát, Hoanh phi cau doi